KHOA HỌC ĐẤT

10/09/2020

  KHOA HỌC ĐẤT TS Nguyễn Đình Bồng   Khoa học đất (Soil Science) là môn khoa học nghiên cứu đất mà đối tượng nghiên cứu là tài nguyên thiên nhiên trên bề mặt Trái Đất, gồm nghiên cứu phát sinh đất, phân loại đất và xây dựng bản đồ đất, cùng các thuộc tính …

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM LƯỢC KHẢO

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM LƯỢC KHẢO TS Nguyễn Đình Bồng   Hình ảnh Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương   1. KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN DÂN TỘC LƯỢC KHẢO Những kiến thức về đất đai tích lũy từ kinh nghiệm thực tiễn khai phá đất đai, mở mang …

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ 1945-1975 LƯỢC KHẢO

KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THỜI KỲ 1945-1975 LƯỢC KHẢO TS. Nguyễn Đình Bồng   1. GIAI ĐOẠN 1945-1954 Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam DCCH ra đời, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập trên cơ sở tiếp quản Viện Đại học Đông Dương (Khóa đầu khai …

024 3821 0374