HỘI THẢO “ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA” NĂM 2016

Thực hiện chương trình tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2016, Hội Khoa học Đất Việt Nam đã thực thiện Hội thảo “Chính sách sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và công nghiệp …

024 3821 0374