Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỊNH LƯỢNG TÍNH CHẤT HOÁ-LÝ CỦA ĐẤT RUỘNG LÚA NƯỚC VÙNG ĐỒI GÒ THÔNG QUA PHÂN TÍCH CẤU TRÚC PHƯƠNG SAI Ở THANH HÒA – TỈNH VĨNH PHÚ

XÁC ĐỊNH SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỊNH LƯỢNG TÍNH CHẤT HOÁ-LÝ CỦA ĐẤT RUỘNG LÚA NƯỚC VÙNG ĐỒI GÒ THÔNG QUA PHÂN TÍCH CẤU TRÚC PHƯƠNG SAI Ở THANH HÒA – TỈNH VĨNH PHÚ

Phạm Quang Hà, Thái Phiên (trang 75-79)

Từ khoá: xác định, định lượng, tính chất, tính chất hoá lý, đất, lúa, lúa nước, phân tích, cấu trúc, Thanh Hoà

 

Summary

Determining physio-chemical status of rice foot hill soil by analysis of variance structure. Case study: Thanh Hoa – Vinh Phu province

Statistical principle combines with pedological one showed that: of soil physio-chemical properties there are four ones as CEC, exchangeable K and Mg and available phosphorus which soil fertility in rice foot-hill soil of Thanh Hoa. Antagonism between K and Mg was demonstrated.

024 3821 0374