Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT TRỰC QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN TRÁI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT TRỰC QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN TRÁI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

Thái Thành Dư1, Nguyễn Thị Hà Mi1, Võ Quang Minh1

1Trường Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, phần lớn diện tích đất nông nghiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chuyển sang các mô hình cây ăn trái. Việc đánh giá mức chất lượng đất nhằm duy trì độ phì nhiêu cho đất tại các vườn cây ăn trái là một việc quan trọng. Trong đó, phương pháp đánh giá đất trực quan (Visual Soil Assessment) của FAO là phương pháp đơn giản và nhanh chóng, để có thể đánh giá tình trạng đất và qua đó đề xuất được các giải pháp quản lý, khai thác chính xác, nhanh và hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp này nhằm đánh giá chất lượng đất trồng cây ăn trái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 22/25 vườn cây ăn trái được khảo sát trên địa bàn huyện có chất lượng đất tốt; 3/25 vườn cho kết quả đánh giá trung bình. Trong đó, giun đất là chỉ tiêu có số mẫu đánh giá cho kết quả thấp là nhiều nhất. Ngược lại, Ứ đọng nước bề mặt và xói mòn đất là chỉ tiêu có số mẫu cho kết quả đánh giá tốt là nhiều nhất.

Từ khóa: cây ăn trái, Châu Thành, đánh giá đất trực quan.

 

Application of the visual soil assessment for orchards land in Chau Thanh district, Hau Giang province

Thai Thanh Du1, Nguyen Thi Ha Mi1, Vo Quang Minh1

1Can Tho University

SUMMARY

In recent years, most of the agricultural land of Chau Thanh district, Hau Giang province has been converted to orchards. The assessment of the soil quality to maintain soil fertility in orchards is an important activity. The Visual Soil Assessment method of FAO is a simple and quick method, to be able to assess the soil condition and thereby propose solutions for management and exploitation accurate, fast, and efficient. Therefore, this study used this method to evaluate soil quality for orchards in Chau Thanh district, Hau Giang province. The research results show that there are 22/25 orchards in the district that had a good soil quality (with a score of 30 to 44.5); and 3/25 orchards represented the average evaluation results (ranging from 23.5 – 28 points). In which, Earthworms is the indicator with the highest number of samples given the low evaluation score. On the contrary, Surface ponding and Soil erosion are indicators with the highest number of samples gave high evaluation results

Keywords: Chau Thanh, orchards, Visual Soil Assessment.

 

Người phản biện:

PGS.TS. Lê Văn Khoa, email: lvkhoa@ctu.edu.vn

PGS.TS. Phạm Thanh Vũ, email: ptvu@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 12/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374