Home / Tin tức / ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN KHU VỰC TỈNH LÀO CAI

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN KHU VỰC TỈNH LÀO CAI

Hoàng Văn Hùng1, Đàm Thị Hạnh1, Nông Thị Chiến1, Đỗ Văn Hải1*

[1] Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

* Email: dovanhai.hy91@gmail.com

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu đã xây dựng thành công bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và 2020 tại ba xã vùng lõi thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên. Cụ thể, kết quả phân tích biến động sau khi chồng 2 lớp bản đồ hiện trạng thấy có sự biến động lớn về diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020: đất rừng phòng hộ tăng mạnh nhất từ 18.260,31 ha năm 2015 lên 21.238,6 ha năm 2020; diện tích đất khác đã được thu hẹp đáng kể từ 3.181,23 ha năm 2015 xuống còn 8,50 ha năm 2020; diện tích đất sản xuất năm 2020 tăng thêm 874,17 ha so với năm 2015. Điều này phản ánh định hướng phát triển kinh tế của vùng kết hợp với bảo vệ nguồn tài nguyên hiệu quả nhờ đẩy mạnh việc trồng và phục hồi rừng.

Từ khóa: biến động sử dụng đất, GIS, viễn thám, VQG Hoàng Liên, vùng lõi.

 

SUMMARY

Application of gis for mapping land use change in Hoang Lien National park area in Lao Cai province

Hoang Van Hung1, Dam Thi Hanh1, Nong Thi Chien1, Do Van Hai1

1Thai Nguyen University – Lao Cai Campus

 

GIS technology plays an important role in monitoring and evaluating environmental resources, especially in earthquake fluctuation identification. The study successfully compiled map of land use status in 2015 and 2020 in three communes in the core zone of Hoang Lien National Park. Specifically, the results of the analysis of fluctuations after stacking 2 layers of current maps showed a large fluctuation in the area of land use types in the period of 2015 – 2020: protection forest land increased the strongest from 18,260.3­1 ha in 2015 to 21,238.6 ha in 2020; other land area has been significantly reduced from 3,181.23 ha in 2015 to 8.50 ha in 2020; production forest land area in 2020 increased by 874.17 hectares more than 2015. This reflects the economic development orientation of the region combined with the protection of resources effectively by promoting the planting and restoration of forests.

Keywords: land use change, GIS, remote sensing, Hoang Lien National Park, core zone.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 23/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 14/7/2021

Ngày duyệt đăng: 31/8/2021

024 3821 0374