Home / Tin tức / THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2013 – 2016

THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2013 – 2016

Nguyễn Thu Thùy1, Nguyễn Thế Đặng1, Vũ Đức Nam2
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
2 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 hình thức chuyển QSD đất tại thành phố Hạ Long. Công tác chuyển quyền diễn ra về cơ bản đảm bảo đúng quy định và phù hợp với địa phương. Chuyển nhượng là hình thức phổ biến và có số lượng nhiều nhất, đánh giá được thị trường bất động sản tại thành phố Hạ Long. Hình thức ít được áp dụng là chuyển đổi quyền sử dụng đất. Có 5 nhóm yếu tố tác động đến chuyển QSD đất và đưa ra 4 đề xuất nhằm cải tiến hơn nữa chuyển QSD đất tại thành phố Hạ Long.
Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, yếu tố ảnh hưởng, thành phố Hạ Long.

Current situation and factors affecting the transfer of land use right in Ha Long city, Quang Ninh province in the period of 2013 – 2016
Nguyen Thu Thuy1, Nguyen The Dang1, Vu Duc Nam2
1 Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
2 Land use right registration office in Ha Long city, Quang Ninh
The research results show that there are 8 forms of land use right transfer in Ha Long city. The transfer of land use right implementation is basically complied with regulations and suitable for local conditions. Transfer is the most popular and most widely evaluated form of real estate market in Ha Long city. The less commonly used form is the conversion of land use rights. There are five factors affecting the land use right transfer and four proposals to further improve land use in Ha Long city.
Keywords: Transfer of land use rights, affecting factor, Ha Long city.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 30/6/2017
Ngày thông qua phản biện: 17/7/2017
Ngày duyệt đăng: 24/7/2017

024 3821 0374