Home / Tin tức / THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Văn Bài1*

[1] Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

*Email: bainv@bafu.edu.vn

 

TÓM­ TẮT

Giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lục Ngạn thực hiện 17 dự án thu hồi đất, ảnh hưởng đến 946 hộ, diện tích đất thu hồi 32,64 ha. Kết quả nghiên cứu 2 dự án cho thấy, đơn giá bồi thường có sự chệnh lệch rất lớn giữa các loại đất (cao nhất là đất ở đô thị 15.390 nghìn đồng/m2, thấp nhất là đất rừng sản xuất 13 nghìn đồng/m2). Cả 2 dự án người dân đều đánh giá về đơn giá bồi thường chưa hợp lý (4% ở Dự án 1 và 27% ở Dự án 2). Về đơn giá bồi thường tài sản trên đất có 33% ý kiến đánh giá là chưa phù hợp ở Dự án 2. Đánh giá của cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho thấy có 20% ý kiến đánh giá còn gặp khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc thửa đất ở cả 2 dự án và 60% ý kiến đề xuất thay đổi đơn giá bồi thường về đất để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án thu hồi đất tại địa phương trong thời gian tới.

Từ khóa: bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

 

SUMMARY

Current situation of compensation, support and ground clearance work in some land acquisition projects in Luc Ngan district, Bac Giang province

Nguyen Van Bai1

Bac Giang Agriculture and Forrestry University

 

In the period of 2018 – 2019, Luc Ngan district implemented 17 land acquisition projects, affecting 946 households, with an area of 32.64 hectares. The research results of 2 projects indicated that, the compensation unit price has a significant difference between types of land (the highest is urban land costing 15,390 thousand VND/m2, the lowest is production forest land costing 13 thousand VND/m2. In both these projects), the land users assessed that the compensation unit price is not reasonable (4% in project 1 and 27% in project 2). About the unit price of compensation for property on land, there are 33% in total of the opinion assessed that it is not appropriate in project 2. The evaluations of officials directly implementing both projects indicated that 20% of the evaluated ideas faced difficulties in verifying the origin of the land plot in both projects; 60% of the evaluated ideas proposed that the land compensation unit price should be changed to improve the effectiveness of land acquisition projects in the local in near future.

Keywords: cearance, compensation, land acquisition, support.

 

Người phản biện: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Email: vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 15/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 30/8/2021

024 3821 0374