Home / Tin tức / THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở VIỆT NAM

THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Cự*

*Bộ môn Thổ nhưỡng – Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội

Từ khoá:  thành phần, tính chất, chất hữu cơ, đất, Việt Nam

Summary

The composition and typical properties of organic matter of some soil types in Vietnam

The soils were classified as eutric fluvisols, distric fluvisols, thionic fluvisols, arenosols, haplic acrisols and ferralic acrisols. Various organic fractions were separated using chemical methods. The results showed that total contents of organic carbon in soils are low usually ranged between 10-20gC/kg soil. Humus substances are the main components of the soil organic matter. Among them, contents of fulvic acid are usually higher than the humic acid. That lead to low ratios of humic and fulvic acid ranging about 0.57-0.95. organic matter has high mobility due to the fractions of free humic and fulvic acids are dominant. Because of contributing the main role of cation exchange capacity, the content of soil organic matter is highly and positive correlation with the cation exchange capacity of soil.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374