Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XÂM NHIỄM MẶN TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XÂM NHIỄM MẶN TỈNH THÁI BÌNH

Ngô Huy Kiên1, Nguyễn Văn Bộ2, Nguyễn Văn Toàn3
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
– Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
2 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
3 Viện Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn.
TÓM TẮT
Xâm nhập mặn là quá trình tự nhiên trong đới ven biển, là mối tương tác giữa khối nước biển và lục địa. Quá trình xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Hồng và dải ven biển toàn quốc đã và đang diễn ra với tốc độ mạnh với quy mô lớn nhất trong điều kiện hạn hán nên đã có rất nhiều nghiên cứu về thực trạng và dự báo xâm nhiễm mặn ở nước ta. Các đặc trưng của quá trình xâm nhiễm mặn ở Thái Bình gồm: (i) Xâm nhiễm mặn qua các cửa sông chính do cạn kiệt dòng chảy trong mùa khô hạn; (ii) Xâm nhiễm mặn vào nội đồng qua các cống ngăn mặn theo nước tưới vào khu vực nội đồng; (iii) Xâm nhiễm mặn do thẩm thấu hoặc tiềm sinh trong mùa khô; (iv) Xâm nhiễm mặn do triều cường và nước mặn tràn vào. Kết quả nghiên cứu thực trạng xâm nhiễm mặn tỉnh Thái Bình với 2 nội dung chính: (i) Mức độ xâm nhiễm mặn vào đất tỉnh Thái Bình (Quy mô diện tích và phân bố đất bị xâm nhiễm mặn tỉnh Thái Bình; độ mặn và tính chất hoá học của đất bị xâm nhiễm mặn); (ii) Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp bị xâm nhiễm mặn đã được đề cập trong bài báo này.
Từ khóa: Xâm nhiễm mặn, đất mặn, Thái Bình.

Research on salinity intrusion real status in Thai Binh province
Ngo Huy Kien1, Nguyen Van Bo2, Nguyen Van Toan3
1National Institute of Agricultural Planning and Projection
2Vietnam Academy of Agricultural Science
3 Institute of Agricultural and Rural planning
SUMMARY
Salinity intrusion is a natural process in the coastal zone, which is the interaction between marine and continental water. Salinity intrusion in the Red river delta system and coastal areas nationwide has been occurring with the greatest speed and scale in drought conditions, so there have been many studies on the status and prediction of the intrusion of marine water in our country. Characteristics of salinity intrusion in Thai Binh include: (i) Saline intrusion through main river mouths due to dry runoff during dry season; (ii) Saline intrusion into the field through salinity prevention gates to irrigate the inland area; (iii) Saline infiltration due to osmosis or drought in the dry season; (iv) Saline intrusion by tide raise and saline water. Two major aspects of research have been dealt with in this article: (i) The level of saline intrusion into the inland in Thai Binh province (area size and distribution of saline intrusion in Thai Binh province; salinity and chemical properties of saline soils) and (ii) The current status of agricultural land use.
Keywords: Salinity intrusion, saline soils, Thai Binh province.
Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 16/5/2018
Ngày thông qua phản biện: 22/5/2018
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374