Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG RỬA TRÔI (CỘT ĐỨNG) NH4 và NO3 TRONG ĐẤT Ở CÁC CHẾ ĐỘ BÃO HÒA NƯỚC KHÁC NHAU LUÂN PHIÊN BẰNG MÔ HÌNH HYDRUS-2D

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG RỬA TRÔI (CỘT ĐỨNG) NH4 và NO3 TRONG ĐẤT Ở CÁC CHẾ ĐỘ BÃO HÒA NƯỚC KHÁC NHAU LUÂN PHIÊN BẰNG MÔ HÌNH HYDRUS-2D

Nguyễn Thị Lan Anh1,2, Trần Thị Thiêm3, Nguyễn Thế Hùng3, Nguyễn Tất Cảnh3
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.
2 Nghiên cứu sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TÓM TẮT
Mô hình HYDRUS-2D được sử dụng để đánh giá sự di động của đạm amon trong điều kiện đất tưới liên tục và tưới khô ướt luân phiên cho cột đất trong ống trụ có chiều cao 70 cm, đường kính bên trong 5 cm. Đất thí nghiệm được cho vào ống trụ đến chiều cao 50 cm. Theo dõi độ ẩm đất bằng sensor ở độ sâu 15 cm và 30 cm; theo dõi nồng độ amon theo thời gian và độ sâu 15 cm, 30 cm, 50 cm. Kết quả thí nghiệm cho thấy: (i) Không có sự sai khác đáng kể giữa số liệu thí nghiệm đo được và số liệu mô phỏng bằng phần mềm HYDRUS-2D, do vậy có thể sử dụng mô hình này để mô phỏng sự di động đạm trong đất; (ii) Khi tưới liên tục lượng đạm bị mất đi cao hơn 50% so với chia làm nhiều lần tưới; (iii) Khi tưới khô ướt luân phiên 45% đạm bị di động ra khỏi cột đất do quá trình nitrat hóa, 3% do hấp thụ, 23% (ở độ sâu 50 cm) bị rửa trôi vào nước ngầm và khoảng 25,2% bị mất do quá trình phản nitrat hóa.
Từ khóa: Di động của đạm, HYDRUS-2D, tưới nước.

Experimental and simulation studies on movement of NH4 and NO3 in saturated and unsaturated-to-saturated soil using HYDRUS-2D
Nguyen Thi Lan Anh1,2, Tran Thi Thiem3, Nguyen The Hung3, Nguyen Tat Canh3
1Lao Cai Community College
2Doctoral candidate Viet Nam National University of Agriculture
3Viet Nam National University of Agriculture
SUMMARY
The HYDRUS-2D model was used to evaluate the transport of ammonium nitrogen under continuous and alternate wetting and drying mode (AWD) of irrigation in soil columns. Soil column in a cylinder having 70 cm in height with a diameter of 5 cm. Experimental soil was applied to the cylinder to a height of 50 cm. Monitoring soil moisture by sensor at depths of 15 cm & 30 cm; Monitoring ammonium and nitrate concentrations over time and depths of 15 cm, 30 cm, 50 cm. The experimental results show that: (i) There is no significant difference between the measured data and the simulated data by the HYDRUS-2D software, so this model can be used to simulate the transport of nitrogen in the soil; (ii) In continuous irrigation, ammonium and nitrate losses were accounted to be 50% than split method; (iii). With alternate wetting and drying, 45% of the ammonium and nitrate is removed from the soil by nitrification, 3% by absorption, 23% (at depth 50 cm) is washed into groundwater, and about 25.2% lost due to denitrification.
Keywords: HYDRUS-2D, nitrogen transport, irrigation.

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà
Cơ quan: Viện Môi trường Nông nghiệp
Email: dongsongsao8@gmail.com
Ngày nhận bài: 26/02/2018
Ngày thông qua phản biện: 31/7/2018
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374