Home / Tin tức / HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ – HÓA HỌC CỦA ĐẤT TRỒNG CAM SÀNH Ở TRÀ ÔN – VĨNH LONG

HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ – HÓA HỌC CỦA ĐẤT TRỒNG CAM SÀNH Ở TRÀ ÔN – VĨNH LONG

Trần Văn Dũng1, Phan Tấn Trung2, Lê Phước Toàn1, Lê Văn Dang1, Trần Văn Hùng1, Ngô Ngọc Hưng1

1 Đại học Cần Thơ

2Học viên cao học ngành Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá về hình thái và tính chất lý – hóa học đất của 02 hệ thống canh tác cam Sành. Hai kiểu lập liếp được chọn với thời gian lập liếp khác nhau là 04 năm (lúa – cam) và 30 năm (dừa – cam). Khảo sát được thực hiện vào tháng 5/2020, tại ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy 02 phẫu diện đất tầng canh tác độ dày khoảng 30 cm, sa cấu là sét pha thịt, không có sự hiện diện của tầng phèn hoạt động hoặc chứa vật liệu sinh phèn. So với mô hình lúa – cam, do thời gian lập liếp của đất mô hình dừa – cam có lâu năm hơn nên đưa đến sự suy giảm về hàm lượng lân dễ tiêu, chất hữu cơ trong đất. Ngoài ra, sự giảm thấp các bazơ bão hòa trong đất trồng dừa – cam cho thấy đất có thời gian lập liếp lâu hơn sẽ dẫn đến sự rửa trôi có ý nghĩa đối với các cation kiềm trong đất.

Từ khóa: cam Sành, đất lập liếp, lý – hóa học đất, phẫu diện đất.

 

Morphological and physicochemical characteristics of the raised – bed soils cultivated with king orange in Tra On district – Vinh Long province

Tran Van Dung1, Phan Tan Trung2, Le Phuoc Toan1, Le Van Dang1, Tran Van Hung1, Ngo Ngoc Hung1

1Can Tho University

2Master student in Climate Change, Can Tho University

SUMMARY

The objectives of this study aim at evaluating soil morphology and physico – chemical characteristic of raised – bed of 02 cultivated systems of King orange. Two types of raised – bed were chosen which are different in construction time, such as (i) 04 years (rice – orange) and (ii) 30 years (coconut – orange). The result showed that some characteristics were identified from two typical soil profiles, such as the cultivated layer (Ap) of the two soils was 30 cm, soil texture in all horizons is silty clay, no sulfuric horizon, and sulfidic materials was identified. Comparison to rice – orange model, the raised bed duration of the coconut – orange model was longer, resulted in the decrease of available phosphorus, and soil organic matter. Additionally, the lower base saturation in coconut – orange soil indicated that, under longer construction time, the loss of base cations happened significantly in raised bed conditions.

Keywords: soil morphology, physico – chemical characteristics, raised – bed, King orange.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Văn Khoa

Email: lvkhoa@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374