Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH KONTUM GIAI ĐOẠN 2012 – 2018

HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH KONTUM GIAI ĐOẠN 2012 – 2018

Vương Hồng Nhật1, Nguyễn Đức Thành1, Nguyễn Văn Hồng1, Lê Bá Biên2, Phạm Thị Dung1

1Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TÓM TẮT

Việc nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất thông qua đánh giá biến động và hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng và mục đích sử dụng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý và quy hoạch sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy hoạch sử dụng đất ở tỉnh Kon Tum không căn cứ vào tiềm năng và lợi thế, diện tích đất rừng giảm 33.513,90 ha trong giai đoạn 2012 – 2018 do chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp tăng theo thời gian, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp lại giảm. Đô thị hóa đang diễn ra nhanh, tốc độ trung bình 0,9% nhưng tỷ trọng diện tích đất ở giảm 2,27%. Quy hoạch sử dụng đất trong nội bộ cơ cấu các ngành không hợp lý.

Từ khóa: hiện trạng, biến động, sử dụng đất, Kon Tum.

 

The current status and trend of landuse transition structure in Kon Tum provicne in the period from 2012 to 2018

Vuong Hong Nhat1, Nguyen Duc Thanh1, Nguyen Van Hong1, Le Ba Bien2, Pham Thi Dung1
1Institute of Geography, VietNam Ancademy of Science and Technology
2Centre Institute for Natural Resources and Environment Studies (VNU-CRES),
Vietnam National University, Hanoi (VNU)

SUMMARY

Researching on trend of landuse transition structure through accessing landuse fluctuation and current status by object and usage purpose is impormation duty in management and land use planing. The results indicate that land use planing in Kon Tum is not lie in the potentiality and the advantages. In which, forest area decrease 33513.90 hectas in the period of 2012 – 2018 because of coverting to agricultural land. On another hand, agricultural land increase by time but its value reduces. Urbanization is occuring rapidly with average speed 0.9 % but land area density decreate 2.27%. Land use planing in internal sectors’ struture is not reasonable.

Keywords: currend status, land use change, land use, Kon Tum.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 05/11/2020

Ngày thông qua phản biện: 15/02/2021

Ngày duyệt đăng: 06/3/2021

 

024 3821 0374