Home / Tin tức / ĐỀ XUẤT TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG VIỆC CẬP NHẬT, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT

ĐỀ XUẤT TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG VIỆC CẬP NHẬT, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT

Bùi Thị Cẩm Ngọc1

[1]Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

TÓM TẮT

Để quản lý, cung cấp thông tin khai thác dữ liệu về giá đất ngày càng có hiệu quả thì việc xác định các đối tượng khai thác sử dụng dữ liệu về giá đất là bước đầu khi tiến hành áp dụng công nghệ với cơ sở dữ liệu giá đất. Qua nghiên cứu tác giả xác định các đối tượng tác động tới cơ sở dữ liệu giá đất gồm 2 nhóm đối tượng: Nhóm nhà quản lý và người dân. Việc áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, phân cấp thẩm quyền và giới hạn chức năng sử dụng hệ thống dữ liệu phù hợp cho từng nhóm đối tượng sẽ giúp việc quản lý và sử dụng dữ liệu giá đất ngày càng hoàn thiện hơn. Dựa vào trách nhiệm của từng đối tượng để phân quyền, cấp tài khoản đã phân quyền cho đối tượng. Việc xác định rõ đối tượng cũng như trách nhiệm của các đối tượng đó là tiền đề để quản lý cơ sở dữ liệu giá đất sau khi được xây dựng đồng thời đảm bảo độ an toàn cho dữ liệu đó.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu giá đất, cập nhật, GIS, mã nguồn mở.

 

Proposed responsibilities and rights of users in the importing, operating and exploiting land price database

Bui Thi Cam Ngoc1

1Hanoi University of Natural Resources and Environment

SUMMARY

The application of information technology in the management and provision of information on land price database is necessary at present, in which the determination of users who exploit and use land price data is the first step when Applying technology to the land price database. Through the study, the author identifies the users who affect the land price database, including 2 groups: managers and people. Then using land pricing methods that incorporate information technology to manage, decentralize authority, and limit functions using appropriate data systems. Based on the responsibility of each user to decentralize, account level has been decentralized to the user. Clearly defining the users as well as their responsibilities is the premise for managing the land price database after it is built while ensuring the safety of that data.

Keywords: land price database, update, GIS, open source.

 

Người phản biện: TS. Mai Hạnh Nguyên
Email: mainguyen_tnmt@yahoo.com.vn

Ngày nhận bài: 03/01/2021

Ngày thông qua phản biện: 20/02/2021

Ngày duyệt đăng: 23/02/2021

024 3821 0374