Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC SỤC KHÍ LUÂN PHIÊN TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC SỤC KHÍ LUÂN PHIÊN TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

Ngô Văn Giới1*, Nguyễn Thị Nhâm Tuất1

[1] Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

* Email: gioinv@tnus.edu.vn

 

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sau biogas từ hoạt động chăn nuôi lợn tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bằng công nghệ sinh học kết hợp sục khí luân phiên. Nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp thực nghiệm, phương pháp phân tích các thông số chất lượng nước đầu vào và đầu ra của quá trình xử lý để từ đó đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý. Kết quả cho thấy các thông số quan trắc sau xử lý đều đạt mức cho phép (cột B) của quy chuẩn hiện hành (QCVN 62-MT:2016/BTNMT), hiệu suất xử lý với cả 6 thông số quan trắc đều đạt mức trên 68%. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất xử lý của công nghệ như nồng độ chất thải đầu vào, các loại thuốc sử dụng trong quá trình chăn nuôi, quá trình gián đoạn trong chăn nuôi, các yếu tố và thông số kỹ thuật trong quá trình xử lý… Để nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý nước thải chăn nuôi tại khu vực nghiên cứu cần áp dụng đồng bộ các giải pháp như: quy hoạch, công nghệ, kinh tế và giáo dục truyền thông…

Từ khóa: Bắc Ninh, chăn nuôi, hiệu suất xử lý, xử lý nước thải.

 

SUMMARY

Assessing the efficiency of pig rasing waste water treatment after biogas tank
by alternative aeration biotechnology in Gia Binh district, Bac Ninh province

Ngo Van Gioi1, Nguyen Thi Nham Tuat1

1Faculty of Natural Resources and Environment, University of Science – TNU

 

The article presents the results of research on evaluating the efficiency of wastewater treatment after biogas tank from pig raising activities in Gia Binh district, Bac Ninh province by biotechnology combined with alternate aeration. The study was carried out by using experimental methods to analyze the input and output water quality parameters from the treatment process to evaluate the treatment efficiency. The results show that all monitored parameters after the treatment process have reached the allowable level (column B) according to current Vietnamese standards (QCVN 62-MT:2016/BTNMT), with the processing efficiency for all 6 monitored parameters reaching over 68%. A number of factors affected the treatment efficiency of this technology such as the concentration of input wastewater, the drugs used in the livestock production process, the interruption in livestock production, processing factors and specifications… In order to improve the treatment of livestock wastewater and management efficiency in the study area, it is necessary to simultaneously apply solutions such as planning, technology, economy, education and communication…

Keywords: Bac Ninh, Livestock, treatment efficiency, wastewater treatment.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 26/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374