Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Thu Thùy1, Nguyễn Thùy Linh1, Nguyễn Đức Nhuận1

[1] Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Email: nguyenthuthuy@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) để tạo vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng là một chủ trương lớn của tỉnh Thanh Hóa. Để đánh giá hiệu quả của công tác này, một nghiên cứu đã được tiến hành trên cơ sở tổng hợp thực trạng kết quả đấu giá giai đoạn 2017 – 2019 và khảo sát ý kiến của 20 cán bộ và 120 hộ dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2017 – 2019, trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã tổ chức ĐGQSDĐ cho 74.866ha đất với tổng kinh phí thu được 153,038 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm từ 1,05 – 1,37 lần. Kết quả đánh giá của người tham gia ĐGQSDĐ trên địa bàn huyện Hậu Lộc cho thấy quy trình đấu giá và quá trình thực hiện đấu giá là công khai và minh bạch. Giá khởi điểm là tương đối cao và bước giá tương đối hợp lý. Đại đa số người dân hài lòng với giá và đều nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Từ khóa: đấu giá, giá đất, quyền sử dụng đất, Hậu Lộc, Thanh Hóa.

 

SUMMARY

Assessment of the auction of land use rights in Hau Loc district, Thanh Hoa province

Nguyen Thu Thuy1, Nguyen Thuy Linh1, Nguyen Duc Nhuan1

1 Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Auction of land use rights (LURC) to generate investment capital for infrastructure construction is a major policy of Thanh Hoa province. To evaluate the effectiveness of this work, a study was conducted on the basis of the current status of auction results in the period of 2017 – 2019 and the interviewed opinion of 20 officials and 120 households. Results show that, in the period of 2017 – 2019, Hau Loc district held an auction of 74,866 hectares of land with a total cost of 153.038 billion VND, which is 1.05 to 1.37 times higher than the starting price. The evaluation results of LURCs auction participants in Hau Loc district show that the auction process and the auction implementation process are public and transparent. The starting price is relatively high and the price step is relatively reasonable. The majority of people are satisfied with the price and have received land use right certificates.

Keywords: auction, land price, land use rights, Hau Loc, Thanh Hoa.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 25/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/5/2021

Ngày duyệt đăng: 21/5/2021

024 3821 0374