Home / Tin tức / ĐẶC TÍNH LÝ, HOÁ HỌC CÁC LOẠI ĐẤT CHÍNH HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ĐẶC TÍNH LÝ, HOÁ HỌC CÁC LOẠI ĐẤT CHÍNH HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

Nông Thị Thu Huyền1, Nguyễn Ngọc Nông1, Lê Thái Bạt2, Lê Văn Thơ
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
2 Hội Khoa học Đất Việt Nam.
TÓM TẮT
Huyện Chợ Đồn nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Kạn với diện tích tự nhiên là 91.135,65ha. Tài nguyên đất của huyện gồm 3 nhóm với 8 loại đất chính. Đất nghiên cứu có đặc điểm phát sinh và đa dạng. Kết quả nghiên cứu đã xác định rõ diện tích và đặc điểm lý hóa học của từng nhóm, từng loại đất trong huyện nhằm đánh giá chất lượng đất phục vụ sử dụng đất bền vững.
Từ khóa: huyện Chợ Đồn, đất phù sa, đất đỏ vàng, đất dốc tụ, đơn vị đất, nhóm đất chính, tính chất đất

Physical an chemical properties of main soil units in Cho Don district, Bac Kan province
Nong Thi Thu Huyen, Nguyen Ngoc Nong, Le Thai Bat, Le Van Tho
SUMMARY
Cho Don district is located in the west of the Bac Kan province with a total natural area of 91,135.650ha. There are three major soil groups and eight soil units in the studied areas. The studied soils having diversified genetic, agronomic properties and using potential. The main physical and chemical properties of the major soil groups and soil units in the studied area were indentified, contributing to effective and sustainable land use proposals.
Keywords: Cho Don district, soil group, soil unit, soil properties.

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 20/7/2017
Ngày thông qua phản biện: 18/8/2017
Ngày duyệt đăng: 22/8/2017

024 3821 0374