Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN B (BORON) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY MÈ ĐEN (Sesamum indicum L.) VỤ HÈ – THU TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN B (BORON) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY MÈ ĐEN (Sesamum indicum L.) VỤ HÈ – THU TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG

Nguyễn Thị Bích Thắm, Lê Vĩnh Thúc2, Trần Ngọc Hữu2,
Nguyễn Quốc Khương2, Trần Thị Bích Vân2, Nguyễn Văn Chương3

1 Học viên cao học ngành Khoa học cây trồng, Trường Đại học An Giang

2 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Email: lvthuc@ctu.edu.vn,

3 Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học An Giang; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

TÓM TẮT

Thí nghiệm thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra nồng độ B thích hợp gia tăng sinh trưởng và năng suất mè đen trồng vụ Hè – Thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn gồm sáu nghiệm thức, năm lần lặp lại, mỗi lặp lại là 25m2. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm (1): Đối chứng (không phun B), (2) phun Canxi – B (theo nông dân), (3) phun B 150ppm, (4) phun B 300ppm, (5) phun B 600ppm, (6) phun B 1.200ppm. B được phun bổ sung vào thời điểm 20 và 30 ngày sau khi gieo. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun B nồng độ 150ppm làm tăng số trái trên cây, số hạt trên trái và dẫn đến năng suất mè đen tăng 29,5% so với không phun B. Phun bổ sung B với nồng độ 150ppm cũng giúp cây mè tăng hàm lượng N, P trong lá ở thời điểm 40 ngày sau gieo.

Từ khóa: Boron, mè đen, năng suất, sinh trưởng.

 

SUMMARY

Study of spraying Boron on yield of black sesame (Sesamum indicum L.)
in Summer-Autumn season cultivated on alluvial soils
in Chau Phu district, An Giang province

Nguyen Thi Bich Tham1, Le Vinh Thuc2, Tran Ngoc Huu2, Nguyen Quoc Khuong2, Tran Thi Bich Van2, Nguyen Van Chuong3

1 Master’s degree student in crop science, An Giang University

2 Department of Crop Science, College of Agriculture, Can Tho University

3 An Giang University; Vietnam National University Ho Chi Minh City

Objective of this study is to determine the proper concentration of boron to improve the black sesame growth and yield in Summer-Autumn seasonin Chau Phu district, An Giang province. The field experiment was conducted with a completely randomized block design, six treatments, 5 replications. The treatments included (1) control (without spraying B), (2) Spraying Ca-B (as farmer’s practice), (3) Spraying B 150ppm, (4) Spraying B 300ppm, (5) Spraying B 600ppm, (6) Spraying B 1.200ppm at 20 and 30 days after sowing. The results showed that spraying B 150ppm improved the number of capsule per plant, the number of seed per capsule. This resulted in an increase of 29.5% black sesame yield as compared to without spraying B. Spraying B 150ppm increased N, P content in leaves collected at 40 days after sowing.

Keywords: Black sesame, boron, growth, yield.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 28/7/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/5/2021

Ngày duyệt đăng: 12/5/2021

024 3821 0374