Home / Tin tức / KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG CỦA ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI TRỒNG MÈ (VỪNG) TẠI QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG CỦA ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI TRỒNG MÈ (VỪNG) TẠI QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Quốc Khương1*, Nguyễn Thị Bích Trân2, Lê Vĩnh Thúc1, Nguyễn Hồng Huế1, Trần Ngọc Hữu1, Nguyễn Minh Phụng3, Trần Hoàng Em4, Lý Ngọc Thanh Xuân5

1 Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Email: nqkhuong@ctu.edu.vn

2 Học viên cao học ngành Khoa học cây trồng khóa 25, Trường Đại học Cần Thơ

3 Sinh viên ngành Khoa học cây trồng khóa 42, Trường Đại học Cần Thơ

4 Học viên cao học ngành Khoa học cây trồng khóa 26, Trường Đại học Cần Thơ

5 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc điểm thổ nhưỡng của đất phù sa không bồi trồng mè. Hai mươi mẫu được thu ở mỗi tầng 0 – 20cm và 20 – 40cm tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng mè được xác định ở ngưỡng rất chua. Ngoài ra, hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 1,90 meq Al3+ 100g-1 và 5,91mg kg-1 ở tầng đất mặt. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức thấp, nhưng lượng đạm hữu dụng ở dạng NH4+ được xác định ở ngưỡng trung bình. Đất có hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm nghèo, nhưng hàm lượng lân dễ tiêu tầng đất 0 – 20cm được xếp vào loại cao. Hàm lượng P-Al, P-Fe và P-Ca đạt giá trị trung bình lần lượt là 41,8, 22,6 và 22,5mg kg-1. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở ngưỡng trung bình. Ngoài ra, hàm lượng chất hữu cơ được xác định ở mức nghèo.

Từ khóa: đặc tính đất, đất phù sa, đê bao, độ phì nhiêu đất, mè.

 

SUMMARY

Invesigation of pedological property of alluvial soil cultivated sesame in dyke

Nguyen Quoc Khuong1, Nguyen Thi Bich Tran2 Le Vinh Thuc1, Tran Ngoc Huu1, Nguyen Minh Phung3, Tran Hoang Em4, Ly Ngoc Thanh Xuan5

1 Department of Crop Science, College of Agriculture, Can Tho University
2 Master’s degree student in crop science in course 25, Can Tho University
3 Bachelor’s degree student in crop science in course 42, Can Tho University
4 Master’s degree student in crop science in course 26, Can Tho University
5 An Giang University- Vietnam National University Ho Chi Minh City

 

Objective of this study was to determine the alluvial soil property cultivated sesame in dyke. Twenty soil samples were collected in depth of 0 – 20cm and 20 – 40cm in O Mon district, Can Tho city. Results showed that soil was determined at strong acidity. Besides, exchangeable aluminum concentration and ferrous content were up to 1.90 meq Al3+ 100g-1 and 5.91mg kg-1 in soil surface. Total nitrogen content was classified at low threshold. Total phosphorus content was categorized at low level, but soluble phosphorus was evaluated at high threshold. The mean concentration of fraction of insoluble phosphorus as P-Al, P-Fe and P-Ca possessed 41.8, 22.6 and 22.5mg kg-1, respectively. The cation exchangeable capacity was assessed at medium level while the organic matter was determined at low concentration. Generally, fertility of alluvial soil cultivated sesame is low based on chemical properties.

Keywords: alluvial soil, dyke, sesame, soil fertility, soil property.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 03/8/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/7/2021

Ngày duyệt đăng: 22/7/2021

024 3821 0374