Home / Tin tức / HIỆU QUẢ RỬA ĐẤT NHIỄM MẶN BẰNG NƯỚC TƯỚI ĐƯỢC XỬ LÝ QUA CÔNG NGHỆ TỪ TRƯỜNG VÀ ĐIỆN PHÂN

HIỆU QUẢ RỬA ĐẤT NHIỄM MẶN BẰNG NƯỚC TƯỚI ĐƯỢC XỬ LÝ QUA CÔNG NGHỆ TỪ TRƯỜNG VÀ ĐIỆN PHÂN

Nguyễn Minh Đông1* , Tất Anh Thư1 , Trương Hoàng Phương2 , Nguyễn Thị Tố Uyên2, Hồ Quốc Hùng2 , Trần Văn Nhân3

1 Trường Đại học Cần Thơ * Email: nmdong@ctu.edu.vn

2 Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

3 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kiên Giang

 

TÓM TẮT

Thí nghiệm rửa mặn đất trong cột được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của nước được xử lý từ trường (MW, 4000 Gauss) và nước điện phân (EW, 0,8 Ampe, 12 Volt) trong việc rửa muối và giảm độ mặn đất canh tác nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), 4 lặp lại, 4 loại nước tưới: (i) nước không xử lý (NW), (ii) nước từ tính (MW), (iii) nước điện phân và (iv) nước kết hợp MW và EW. Kết quả cho thấy rửa mặn đất bằng nước được xử lý qua công nghệ từ trường (MW) và điện phân (EW), đơn lẻ hay kết hợp thì rất hiệu quả trong việc rửa muối (EC, Na+ , Ca2+ hòa tan) ra khỏi cột đất nhiễm mặn so với rửa bằng nước không xử lý (NW). Đất sau khi rửa mặn bằng nước từ tính (MW), nước điện phân (EW), đặc biệt là nước kết hợp MW và EW, có độ mặn (ECe) giảm (72,8 – 80,0%), khác biệt so với đất trước khi rửa và đất rửa bằng nước thường (giảm 64,3%). Kết quả rửa mặn cho thấy xử lý điện – từ trường nước rửa (MW, EW, MW + EW) làm giảm ý nghĩa hàm lượng Na+ trao đổi và nguy cơ sodic hóa của đất (giảm ESP) so với rửa mặn bằng nước thường (NW).

Từ khóa: đồng bằng sông Cửu Long, nước điện phân, nước từ tính, rửa mặn đất, thí nghiệm cột.

 

SUMMARY

Leaching of salt-affected soils with irrigation water treated by magnetic field and electrolysis technology

Nguyen Minh Dong1, Tat Anh Thu1, Truong Hoang Phuong2, Nguyen Thi To Uyen2, Ho Quoc Hung2, Tran Van Nhan3

1Can Tho University

2Can Tho City Department of Science and Technology

3Kien Giang Crop Production and Plant Protection Sub Department

 

A column experiment was carried out to evaluate the effect of magnetic treated water (MW, 4000 Gauss) and electrolysis treated irrigation water (EW, 0.8 Ampe, 12 Volt) on the leaching efficiency of salts and reducing soil salinity from arable salt – affected soils. The lab experiment was arranged in a completely randomized design (CRD), including 4 replications and 4 types of leaching water: (i) non-treated water (NW), (ii) magnetic treated water (MW), (iii) electrolysed water (EW), and (i) combined irrigation water (MW + EW). It was found that leaching saline soil column with the magnetic treated water (MW) and electrolysed water (EW), singly or in combination, significantly removed more soluble salts (EC, ion Na+ , Ca2+) from the soil column compared to leaching with non-treated water (NW). Soils leached with MW and EW, especially water combined between MW and EW, had significantly lower in soil salinity (ECe) (reduced 72.8 – 80.0% by initial soil) compared to leaching soils with NW (reduced 64.3% by initial soil). The obtained results also indicated that using of treated irrigation water (MW, EW, MW + EW) resulted in significant decrease in exchangeableNa+ and ESP in soil as compared with NW.

Keywords: electrolysed water, magnetic treated water, Mekong delta, salt leaching, soil columns.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 09/8/2021

Ngày thông qua phản biện: 09/9/2021

Ngày duyệt đăng: 15/9/2021

024 3821 0374