Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

Nguyễn Thành Hưng1*, Trần Ngọc Hà2

1 Đại học Đồng Nai * Email: hungphuocan@gmail.com

2 Đại học Thủ Dầu Một

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng (KLN) tại 15 phường xã của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tổng cộng 150 mẫu đất được thu thập và phân tích hàm lượng KLN Cr, Zn, Cu, Cd, Pb và As theo phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (AAS). Kết quả cho thấy, đất ở đây chưa bị ô nhiễm As, Pb, Cd, Cu và Zn ngoại trừ Cr. Hàm lượng KLN Cr dao động từ 190,3 ± 4,04 đến 296,57 ± 5,69mg/kg, trung bình là 257,55mg/kg đất khô, cao hơn QCVN 03-MT:2015/BTNMT từ 1,3 đến 2 lần. Nguyên nhân ô nhiễm Cr là do nguồn gốc tự nhiên từ đá mẹ, đi vào đất thông qua quá trình phong hoá trong một thời gian dài.

Từ khóa: kim loại nặng, đất ô nhiễm Cr, nguyên nhân ô nhiễm Cr.

 

SUMMARY

Actual state, and causes of heavy metal contamination in agricultural land in Long Khanh city, Dong Nai province

Nguyen Thanh Hung1, Tran Ngoc Ha2

1Dong Nai University

2Thu Dau Mot University

The study was carried out to assess the status and causes of heavy metal pollution in agricultural soil at 15 wards of Long Khanh city, Dong Nai province. Total 150 agricultural soil samples at different locations were collected and analyzed the content of Cr, Zn, Cu, Cd, Pb and As by AAS method. The results show that agricultural land in Long Khanh city is not contaminated with As, Pb, Cd, Cu, Zn; but other high Cr contamination. The Cr content ranges from 190,3±4,04 to 296,57±5,69mg/kg of soil, the average is 257,55mg/kg of dry soil, rated at 1.3 – 2 times higher than Vietnamese standard QCVN 03-MT: 2015/BTNMT. Cr contamination is caused by natural sources from the parent rock entering the soil through the process of weathering over a long period of time.

Keywords: heavy metals, Cr contaminated soil, causes of Cr pollution.

 

Người phản biện: TS. Vũ Ngọc Hùng

Email: huynhvuanh6061@gmail.com

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/8/2021

Ngày duyệt đăng: 04/9/2021

024 3821 0374