Home / Tin tức / GIÁM ĐỊNH THỬ NGHIỆM TIÊU BẢN ĐẤT NGUYÊN KHỐI CHO BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

GIÁM ĐỊNH THỬ NGHIỆM TIÊU BẢN ĐẤT NGUYÊN KHỐI CHO BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Tuấn1, Hồ Quang Đức3, Lê Thái Bạt2, Lê Anh Tuấn3, Ngô Quang Dự4, Lại Quang Trung1, Trần Thùy Chi1

[1] Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam email: legis_tuan@vnmn.vast.vn, legis_tuan@yahoo.com

2 Hội Khoa học Đất Việt Nam

3 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4 Đại học Giao thông Vận tải

 

TÓM TẮT

Giám định tiêu bản đất nguyên khối (soil monoliths) là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong các bảo tàng thiên nhiên, bảo tàng đất trên thế giới và ở Việt Nam. Mục đích của bài báo là giám định thử nghiệm tiêu bản đất nguyên khối số BTGD 06 được thu thập ở tỉnh Gia Lai, từ đó đưa ra một số lưu ý quan trọng trong quá trình áp dụng hệ thống phân loại đất (HTPLĐ) Việt Nam áp dụng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN) đã được hoàn thiện. Kết quả đã xác định được tiêu bản đất nguyên khối số BTGD 06 thuộc nhóm đất đỏ (Ferrasols), loại đất nâu đỏ giàu mùn (Umbrihumic Ferrasols), loại đất phụ nâu đỏ giàu mùn nghèo bazơ (Vetic Umbrihumic Ferrasols), chủng đất nâu đỏ giàu mùn nghèo bazơ, sét trung bình (Vetic Umbrihumic Ferrasols, (Clayic)). Trong quá trình giám định tiêu bản đất nguyên khối, cần rà soát các nhóm đất theo sơ đồ đơn giản hóa HTPLĐ Việt Nam và cần phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên như đã sắp xếp các loại đất, loại đất phụ và chỉ tiêu xác định các chủng đất trong hệ thống phân loại.

Từ khóa: giám định, tiêu bản đất nguyên khôi, đất đỏ, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

 

SUMMARY

Experimentally IDENTIFYing a soil monolith for Vietnam National Museum of Nature

Nguyen Thanh Tuan1, Ho Quang Duc3, Le Thai Bat2, Le Anh Tuan3, Ngo Quang Du4, Lai Quang Trung1, Tran Thuy Chi1

1 Vietnam National Museum of Nature

2 Vietnam Soil Science Society

3 Soils and Fertilizers Research Institute

4 University of Transport and Communications

Identifying soil monoliths is an important task in nature museums and soil ones in Vietnam and around the world. The aim of article is to identify experimentally the soil monolith named BTGD 06 which collected in Gia Lai province. From that some attentions proposed to apply effectively the Vietnam soil classification system for Vietnam National Museum of Nature. The results showed that the monolith BTGD 06 belongs to soil group “Ferrasols”, soil unit “Umbrihumic Ferrasols”, soil subunit “Vetic Umbrihumic Ferrasols”, soil variety “Vetic Umbrihumic Ferrasols, (Clayic)”. It is necessary for checking logical diagram simplyfied to classification system of Vietnam soil group, complying the priority principle as orders arranging soil units, soil subunits and diagnostic criteria of soil varieties in the system.

Keywords: Identification, Monolith, Ferrasols, Vietnam National Museum of Nature

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 17/5/2021

Ngày thông qua phản biện: 02/6/2021

Ngày duyệt đăng: 05/6/2021

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374