Home / Tin tức / GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

Nguyễn Thị Song Bình1, Phạm Thanh Vũ1, Phan Hoàng Vũ1, Phan Chí Nguyện1

1Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

Email: ntsbinh@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là vùng có hệ sinh thái đa dạng (ngọt – lợ và mặn), do đó để đánh giá tính bền vững cho sản xuất nông nghiệp của huyện đã sử dụng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí nhằm xác định hiệu quả và đưa ra được các giải pháp cho các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. Kết quả cho thấy các mô hình hiệu quả gồm Chuyên canh tôm, tôm – lúa, lúa 2 vụ và rau màu. Để các mô hình phát triển bền vững cần quản lý tốt việc đóng mở cống ngăn mặn, áp dụng biện pháp sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa và cây màu. Tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển tiếp tục mô hình tôm – lúa và chuyên canh tôm. Xây dựng thương hiệu và thành lập tổ hợp tác trong nuôi thuỷ sản. Từ khoá: giải pháp bền vững, sử dụng đất nông nghiệp, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

 

Sustainable solution for agricultural land use in My Xuyen district, Soc Trang province

Nguyen Thi Song Binh1, Pham Thanh Vu1, Phan Hoang Vu1, Phan Chi Nguyen1

1College of Environment and Natural Resource, Can Tho University

SUMMARY

My Xuyen district in Soc Trang province has a diverse ecosystem (freshwater – brackish and saline water), so to assess the sustainability of the district’s agricultural production, a benefit – cost analysis method is used to determine the efficiency and offer solutions for agricultural land use models. The results show that effective models include specialized farming of shrimp, shrimp – rice, 2 rice crops and vegetables. For sustainable development models, it is necessary to properly manage the opening and closing of saline prevention sluices, apply biological measures and apply high technology in rice and crop production. Taking advantage of the natural conditions to continue developing the shrimp – rice model and specializing in shrimp farming. Building brand and establishment of cooperative groups in aquaculture.

Key words: Agricultural land use, Sustainable solution, My Xuyen, Soc Trang

 

Người phản biện: PSG.TS. Lê Tấn Lợi

Email: ltloi@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 18/11/2020

Ngày duyệt đăng: 18/11/2020

024 3821 0374