Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Nông Thị Thu Huyền1*, Cao Văn Dương2, Đặng Văn Minh1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

* Email: nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Lục Ngạn là vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, được định hướng trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia. Với 4 loại cây ăn quả chủ lực là vải thiều, bưởi, cam và táo được phân bố trên 3 tiểu vùng. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của 4 kiểu cho thấy: Kiểu sử dụng đất vải thiều cho hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường cao tại tiểu vùng 1, thu nhập thuần túy đạt 198,07 triệu đồng/ha/năm; Kiểu sử dụng đất cam, bưởi có hiệu quả kinh tế – xã hội cao tại tiểu vùng 2 và 3, nhưng hiệu quả môi trường chỉ đạt mức trung bình; Kiểu sử dụng đất táo cho hiệu quả thấp so với 3 kiểu trên, nhưng vẫn nên duy trì diện tích để đa dạng hóa sản phẩm cho huyện. Trong thời gian tới, các kiểu sử dụng đất vải thiều, bưởi, cam cần được sản xuất 100% theo tiêu chuẩn VietGAP và Global GAP, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Từ khóa: cây ăn quả, Lục Ngạn, hiệu quả, kiểu sử dụng đất.

 

SUMMARY

Evaluating the land use effectiveness for key fruit tree areas in Luc Ngan district, Bac Giang province

Nong Thi Thu Huyen1, Cao Van Duong2, Dang Van Minh1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

2 Land Resources Development Centre of Luc Ngan district, Bac Giang Province

 

Luc Ngan is the largest fruit trea area in the North, which has been oriented to become one of the most important fruit tree area in the country. There are 4 important kinds of fruit trees, such as lychee, grapefruit, orange and jujube that have been growing in 3 sub-regions. Evaluating on economical, social and environmental effectiveness of land use types (LUTs) showed that lychee has given the highest economic, social and environmental effectiveness in the sub-region 1 with net-benefit achieved 198,070,000 VND/ha/year. While, LUTs of grapefruit and orange have high socio-economical effectiveness in the sub-region 2 and 3, but medium in environmental aspect. LUT of jujube has lower economic value compared to the other LUTs, but it is still recommended to be a potential crop in the distict due to requirement on product diversification. In the future, LUTs of fruit trees such as lychee, grapefruit and orange need to apply VIETGAP and Global GAP standard for 100% of fruit production and expanding markets.

Keywords: fruit trees, Luc Ngan district, effectiveness, land use type.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đức Nhuận

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 25/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 16/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

024 3821 0374