Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG CHÈ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG CHÈ TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thế Đặng1*, Nguyễn Đức Nhuận1, Trương Thành Nam1, Vũ Thị Kim Hảo1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

* Email: nguyenthedang@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Chè là cây chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Với điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp cho sinh trưởng phát triển của cây chè, diện tích đất chè ngày càng được mở rộng. Đất trồng chè của tỉnh Thái Nguyên được phân bố chủ yếu tại các huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa và cả một số xã của thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích chè đến năm 2019 là 22.282 ha, chiếm 6,32% diện tích tự nhiên Thái Nguyên. Theo bản đồ phân loại đất, đất chè thuộc nhóm đất đỏ vàng và chủ yếu trên 3 loại đất là đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất vàng nhạt trên đá cát và đất nâu vàng trên phù sa cổ. Đất có độ dày > 100 cm, thành phần cơ giới trung bình đến nhẹ, có kết cấu tốt, có khả năng hấp phụ (CEC) trung bình đến khá, rất phù hợp cho phát triển cây chè. Từ kết quả nghiên cứu cho kết luận việc mở rộng diện tích trồng chè cần tập trung vào các huyện thị có quỹ đất thuộc 3 loại đất trên ở Thái Nguyên.

Từ khóa: đất trồng chè, hình thái và tính chất đất chè, phẫu diện đất chè, Thái Nguyên.

 

SUMMARY

Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province

Nguyen The Dang1, Nguyen Duc Nhuan1, Truong Thanh Nam1, Vu Thi Kim Hao1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

Tea is a key crop in Thai Nguyen province’s agro-forestry economic development strategy. With suitable climate and soil conditions for the growth and development of tea plant, the tea growing area is increasingly expanding. Tea growing land of Thai Nguyen province is distributed mainly in Dai Tu, Phu Luong, Dong Hy, Dinh Hoa districts and also some communes of Thai Nguyen city. The total tea area by 2019 is 22,282 hectares, accounting for 6.32% of the total area of ​​Thai Nguyen. According to the soil map, soil growing tea belongs to the group of red-yellow soils and mainly on three types of soils: red-yellow soils developed on clayshale, slightly yellow soils on sandstone and yellow-brown soils on old alluvium. Soil thickness is > 100 cm, medium to light soil texture, good soil structure, moderate to good adsorption capacity (CEC), that is very suitable for tea planting. From research results, it is concluded that the expansion of tea growing land area should focus on districts having land belonged to the above 3 types of soils in Thai Nguyen.

Keywords: land for tea planting, Morphology and properties of soil growing tea plant, soil profile, Thai Nguyen.

 

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 6/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374