Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM TẠI XÃ HỎA TIẾN, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM TẠI XÃ HỎA TIẾN, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

Nguyễn Quốc Khương1*, Thạch Thanh Truyền2, Phạm Duy Tiễn3, Lê Vĩnh Thúc1, Trần Ngọc Hữu1, Lý Ngọc Thanh Xuân3

1 Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Email: nqkhuong@ctu.edu.vn

2 Sinh viên ngành Khoa học cây trồng khóa 43, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

3 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc tính hóa học đất phèn canh tác khóm (dứa). Tổng số 15 mẫu đất ở tầng đất mặt 0 – 20cm được thu từ 15 hộ vừa mới trồng khóm tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm được đánh giá ở ngưỡng rất chua. Hàm lượng dưỡng chất đạm tổng số được xác định ở ngưỡng trung bình và đạm hữu dụng gồm NH4+ và NO3 có hàm lượng dao động lần lượt là 12,7 – 284,9mg NH4+ kg-1 và 5,5 – 81,8mg NO3 kg-1, trong khi đó hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu được phân loại ở mức cao. Hàm lượng lân khó tan gồm Al-P, Fe-P và Ca-P được ghi nhận lần lượt lên đến 46,4, 214,4 và 26,7mg kg-1. Ngoài ra, hàm lượng cao nhất của độc chất Al3+ và Fe2+ được xác định lên đến 19,9 meq Al3+ 100g-1 và 499,3mg Fe2+ kg-1. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở mức trung bình (14,0 meq 100g-1). Hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng cao (15,9% C).

Từ khóa: Cây khóm (dứa), chất lượng đất, đất phèn, độ phì nhiêu đất.

 

SUMMARY

The property of acid sulfate soil cultivated pineapple in Hoa Tien commune, Vi Thanh city, Hau Giang province

Nguyen Quoc Khuong1 , Thach Thanh Truyen2 , Pham Duy Tien3 , Tran Ngoc Thai1 , Le Vinh Thuc1 , Tran Ngoc Huu1 , Ly Ngoc Thanh Xuan3

1Department of Crop Science, College of Agriculture, Can Tho University

2Bachelor’s degree student in Crop Science in Course 42, Can Tho University

3An Giang University – Vietnam National University Ho Chi Minh City

 

Objective of this study was to determine the acid sulfate soil property cultivated pineapple. Total 15 soil samples were collected in depth of 0 – 20cm from 15 pineapple fields in Hoa Tien commune, Vi Thanh city, Hau Giang province. Results showed that soil was determined at strong acidity level. Total nitrogen content was classified at medium threshold, available nitrogen concentrations ranged 12.7 – 284.9mg NH4 + kg-1 and 5.5 – 81.8mg NO3 – kg-1 , respectively while total and soluble phosphorus content was categorized at high level. The concentration of insoluble phosphorus fraction including P-Al, P-Fe and P-Ca were up to 46.4, 214.4 and 26.7mg kg-1 , respectively. The maximum concentration of exchangeable aluminum was 19.9meq Al3+ 100g-1 , and ferrous content was 499.3mg Fe2+ kg-1 . Besides, the cation exchangeable capacity (14.0meq 100g-1 ) was assessed at medium level and the organic matter content (15.9% C) was determined at high concentration. Keywords: acid sulfate soil, pineapple, soil fertility, soil property.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 20/4/2021

Ngày thông qua phản biện: 07/6/2021

Ngày duyệt đăng: 08/6/2021

024 3821 0374